STADGAR FÖR LEVÄLÄ SLÄKTFÖRENING


I. Föreningens namn, hemort och ändamål


Föreningens namn är Levälä släktförening, på finska Levälän sukuseura, och dess hemort är Nykarleby stad.
Föreningen är tvåspråkig.


Föreningens ändamål är att:
- upprätthålla kontakten mellan de personer, som genom födsel, adoption eller giftermål tillhör Levälä släkten,
- upprätthålla kontakten mellan Levälä-släktens olika släktgrenar.


Sin uppgift söker släktföreningen fylla genom att:
- bedriva släktforskning,
- bedriva forskning rörande släktens skeden och historia,
- arrangera släktdagar, möten och andra sammankomster i släktens tecken,
- idka publikationsverksamhet, som stöder föreningens ändamål.


Föreningen har rätt att mottaga testamenten och donationer, att med vederbörligt tillstånd genomföra insamlingar samt att grunda fonder. Föreningen kan även äga fastigheter.

II. Medlemmar


Som medlem i föreningen kan styrelsen anta varje aderton (18) år fyllda person, som via sin far eller mor, adoption eller via giftermål har anknytning till Levälä hemman i Ytterjeppo by av Nykarleby stad. Föreningens medlemmar är antingen års-, ständiga eller hedersmedlemmar


Varje årsmedlem erlägger till föreningen en årsavgift, som fastställs av föreningens årsmöte


Föreningens styrelse kan till ständig medlem kalla en årsmedlem,som för sin del betalt årsavgiiften under tjugo (20) års tid. Likaså betraktas de föreningsmedlemmar, somsom fyllt sextiofem (65) år och som erlagt sin medlemsavgift under minst fem (5) års tid som ständiga medlemmar. Ständig medlem är befriad från att erlägga
årsavgift.


Föreningsmedlems barn under aderton (18) år kan ansluta sig till föreningen som ungdomsmedlemmar.De är befriade från medlemsavgift, men de har inte rösträtt vid föreningens möten. Efter att ha fyllt aderton (18) år kan en ungdomsmedlem bli årsmedlem genom att meddela därom till föreningens styrelse.


Om en medlems betalningsförmåga kan anses ha starkt försvagats på grund av ålder, sjukdom eller annan särskild orsak, kan föreningens styrelse befria honom från årsavgiften.

10§
Till hedersmedlem kan föreningsmötet kalla person, som gjort sig förtjänt av föreningens synnerliga tacksamhet.
Hedersmedlem är framgent befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.

11§
Önskar medlem utträda ur föreningen, skall han meddela härom skriftligen till styrelsen eller dess ordförande eller muntligen vid föreningsmöte. Utgången träder i kraft vid början av nästa verksamhetsår. Årsmedlem, som utträder ur föreningen, är skyldig att erlägga årsavgift för det löpandet verksamhetsåret.

12§
Årsmedlem, som underlåtit att erlägga årsavgiften, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Styrelsen kan även bevilja honom återinträde i föreningen.

III. Föreningens möten

13§
Föreningens årsmöte, som samtidigt är räkenskaps- och valmöte, hålles varje år inom mars-augusti månader. Dessutom kan föreningen ordna släktmöten och andra sammankomster, som hänför sig till dess verkssamhet.

14§
Vid föreningsmöten har alla registrerade medlemmar, utom ungdomsmedlemmar, en röst. Vid föreningens möten fattas alla beslut med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst. Rösträtt vid föreningens möte kan inte utnyttjas via ombud.

15§
Vid föreningens årsmöte bör följande ärenden behandlas:
1. konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört,
2. val av ordförande för mötet
3. val av sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet,
4. presentation av verksamhetsberättelse, räkenskaper, bokslut och revisionberättelse
5. fastställande av bokslutet samt beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga
6. val av två revisorer samt vå suppleanter för dessa,
7. val av ordförande för föreningen, om den sittande ordföranden står i tur att avgå
8. val av styrelsemedlemmar i stället för de, som står i tur att avgå
9. fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
10. fastställande av budget och årsavgift för nästa verksamhetsår,
11. övriga ärenden

16§ Kallelse till föreningens möten bör sändas skriftligt minst två (2) veckor före mötet.

IV. Föreningens styrelse
17§
Föreningens styrelse består av ordföranden och nio ledamöter. Ordföranden väljs för tre (3) verksamhetsår åt gången. Även styreleseledamöternas verksamhetsperiod är tre (3) år och av de nio styrelseledamöterna avgår varje år tre (3). Under de två (2) första verksamhetsåren avgörs med hjälp av lottdragning vilka styrelemedlemmar, som är i tur att avgå.
Styrelsen utser inom sig en viceordförande för ett verksamhetsår åt gången. Styrelsen är beslutför om ordföranden eller viceordföranden samt minst fem (5) övriga ledamöter är närvarande.
Kallelse till styrelsens möten utfärdas minst sju (7) dygn fore mötet.

18§
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, vars uppgifter och medlemsantal den fastställer för ett (1) verksamhetsår åt gången. Dessutom kan styrelsen för bestämda uppgifter utse kommitteer, i vilka även personer utom styrelsen kan inväljas. Styrelsen bör alltid fastställa kommitteernas sammansättning och fullmakter i samband med uppställandet av dem.

19§
Föreningens namn kan tecknas av dess ordförande ensam eller av två (2) övriga styrelsemedlemmar tillammans. Styrelsen kan även förordna föreningens funktionärer att teckna föreningens namn.

20§
Styrelsen utser antingen inom sig eller utanför denna en sekreterare, en kassör samt andra nödvändiga funktionärer, definierar deras uppgifter samt besluter om eventuella arvoden för dessa.

V. Föreningens verksamhetsår, redovisningsperiod och revision.

21§
Föreningens verksamhetsår och redovisningsår är perioden 1.1 – 31.12. dvs. tolv (12) månader. Verksamhetsårets räkenskaper och bokslut samt därtill hörande verifikat och övriga dokument bör lämnas till revisorerna före utgången av januari månad. Revisorerna bör utföra sitt uppdrag före utgången av februari månad. Årsredovisningen och revisorernas berättelse presenteras vid föreningens årsmöte.

22§
Beslut om ändring av stadgarna bör fattas vid ett föreningsmöte och måste omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid föreningsmötet
närvarande röstberättigade medlemmarna för att gälla som föreningens beslut.

23§
För att upplösa föreningen krävs beslut därom av två (2) efter varandra följande möten, vilka hålls med en period av minst en (1) månad mellan dem.

24§
I händelse av föreningens upplösning bör dess tillgångar användas till förmån för en registrerad hembygdsförening eller andra registrerade föreningar verksamma inom Nykarleby stad. Det senare av de i §23 nämnda mötena besluter därom.

25§
I övrigt tillämpas gällande lag om föreningar